loader image
Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai
bappeda@mentawaikab.go.id
62 759 320 050
62 759 320 050

Cinsel Taciz Suçu Cinsel Tacizin Cezası Nitelikli Cinsel Taciz

 • Comments: 0
 • Posted by: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Eğer cinsel bir amaçla mağdurun bedenine en ufak bir temas da olsa bulunmuşsa, bu durum cinsel taciz suçu olarak değil, diğer cinsel suçlar kapsamında değerlendirilir. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi ve cinsel yönden rahatsız edici davranışlarda bulunulması şeklinde tanımlanır. Maalesef sosyal medya platformları da bu tür suç faaliyetleri için bir alan oluşturabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri adalet mekanizmaları, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri nezdinde yapılan istinabe taleplerine yanıt vermemektedir.

 • Madde gerekçesine göre cinsel taciz, ahlak kurallarına aykırı ve rahatsız edici nitelikte cinsel yönden davranışlar içermektedir.
 • Bu maddeye göre, cinsel taciz suçu da dahil olmak üzere her türlü suçta dava, suçun işlendiği yer mahkemesinde görülür.
 • Ayrıca telefon veya bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen veya devam eden taciz halinde bu görüntüleri de delil olarak sunabilirsiniz.
 • Fail erkek ya da kadın olabilir; en önemli unsur, mağdurun rızasının dışında cinsel özellikli davranışlar sergilenmesidir.
 • Cinsel taciz, hukuk sistemimizde ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve mağdurların yaşadığı travma ve toplumdan tecrit edilme gibi olumsuz sonuçlar göz önünde bulundurularak cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
 • Hukuken geçerli rızanın kabulü için suç ile korunan hukuki değer üzerinde tasarruf yetkisini haiz bir kişinin bulunması gerekmektedir.

Erteleme kurumu, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel taciz suçu işlendiğinde adli para cezası uygulanabilir. Ancak, adli para cezasının miktarı suçun niteliğine ve mahkeme tarafından belirlenen koşullara göre değişir. İnfaz yasasında yapılan değişiklikler ile ortalama 5 yılın altında olan cezaların yatarı kalmamıştır.

Cinsel Taciz Suçunun Şartları Nelerdir?

Cumhuriyet savcısı, google siktir git öğrendiği sürece resen soruşturmayı başlatabilir. Mağdur herhangi bir Cumhuriyet savcılığına veya emniyet birimlerine başvurabilir. Bu kapsamda CİMER’e yapılan başvurular da adli birimlere müracaat edilmesini gerektirmeden şikayet kabul edilmelidir.

 • Cinsel taciz suçu, mağdurun yaşadığı travma ve ciddi psikolojik etkiler nedeniyle mutlaka ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur.
 • Tanık beyanı, tutarlı ve inandırıcı olduğunda, cinsel taciz olayının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesinde etkili bir kanıt olarak kullanılabilir.
 • Çünkü TCK’ya göre suçun birtakım nitelikli halleri de mevcuttur.
 • Böylece, direkt olarak tacize maruz kaldığı anların belgelenmesi sağlanarak, ceza yargılamasında kullanılabilecek sağlam bir delil oluşturulur.
 • Cinsel taciz, kişilerin özgürlüklerini, beden ve ruh bütünlüklerini, sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyen ve mağdurları psikolojik olarak derinden yaralayan bir suç türüdür.
 • Cinsel taciz suçunun mahkemede ispat edilmesi sürecinde, tanık beyanları yalnızca adli işlemlerde değil, aynı zamanda suçu aydınlatmada da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar.

Telefona cevap verilmemesine rağmen sürekli ısrarla aramak gibi eylemler buna örnektir. Cinsel içerikli konuşmalar kaydedilmemişse yalnızca cinsel taciz suçu oluşacaktır. Şüpheli, suçu işlediğine dair somut delillerin varlığı halinde yakalama anından itibaren 24 saat süreyle gözaltına alınabilir.

İnternet veya Sosyal Medya Yoluyla Cinsel Taciz Suçu Yargıtay Kararları

Buna göre, sulh ceza hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemelerinin görev alanları dışında kalan davalar, asliye ceza mahkemeleri tarafından görülmektedir. Bu suçu işleyen kişiler, her ne kadar aynı mağdura karşı birden fazla eylemde bulunsalar da, Türk Ceza Hukuku sisteminde “zincirleme suç” hükümleri devreye girebilir. Zincirleme suç hükümleri, aynı suç türü çerçevesinde aynı mağdura karşı, aynı suç işleme kararı ile birden fazla fiilin işlenmesi durumunda uygulanır. Örneğin kişi, belli bir zaman aralığında aynı kişiye yönelik cinsel taciz eylemlerini tekrarlıyorsa, bu durumda zincirleme suç hükümleri devreye sokulur. Bu hükümler, faillerin daha ağır cezalandırılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

 • Yine mağdurun başvurusu esas olup, suçun çocuklara karşı işleniyor olması cezanın ağırlaştırılması için yeterli bir neden olarak belirtilmiştir.
 • Cinsel taciz suçunu oluşturan fiillerden bazıları kanunda nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.
 • TCK 105/2 maddesindeki nitelikli haller ise şikâyete tabi olmayıp, re’sen kovuşturulma yapılması gerekmektedir.
 • Suçun hukuka aykırılığını ortadan kaldıran unsur ise yalnızca mağdurun rızasıdır.
 • Cinsel taciz suçunun, şartları ve cezası kanun koyucu tarafından Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının altıncı bölümü olan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

Bu durumda yalnızca en yüksek cezayı gerektiren suçtan ceza verilir. Örneğin, çocukla cinsel içerikli görüntülü konuşmalarını kaydeden fail hem cinsel taciz hem de müstehcenlik suçunu işler. Aralarında daha ağır cezayı gerektiren müstehcenlik olduğundan bu suçtan hüküm kurulur. Suçun manevi unsurunda suçun kast veya taksirle işlendiğiyle ilgilenmekteyiz.

Bu tutanaklar daha sonra bir yargılama sırasında “belge delili” olarak adlandırılan kanıt türüne dönüşebilir. Bu tür deliller, cinsel taciz suçlamalarının soruşturulmasında ve faillerin takibinde önemli rol oynar. Cinsel taciz suçu ile mücadelede, sosyal medya platformlarının tutumu, soruşturma süreçlerinde zorluklara yol açabilmektedir.

Hangi Durumlar Cinsel Tacize Girer ?

Dolayısıyla bu tür kişilerin bu suçu işlemesi halinde cezaya hükmolunur ancak verilecek cezada indirime gidilir. Madde Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Cinsel taciz suçunun gerçekleşmesi için, suç konusu eylemin birden fazla tekrarlanması gerekmez.

 • Cinsel taciz suçunun ispatlanması, genellikle yargılama sürecinde oldukça zorlu bir konudur.
 • Bu sebeple devletin kişilerin cinsel bütünlüğünü koruması elzemdir.
 • Bu suçla ilgili olarak mağdurların haklarının bilincinde olması ve gerekli durumlarda hukuki süreci başlatması önem arz etmektedir.
 • Bu davranışlar; ıslık çalmak, cinsel organını göstermek, her türlü iletişim aracıyla cinsel içerikli yazılar göndermek, el kol işaretleri ile cinsel ilişkide bulunmayı önermek, soyunmak gibi hareketler ile söz ve davranışlar olabilir.
 • Her suçun ve durumun farklı ele alınması gerekmekte olup, tutuklama kararları da suçun türüne, şüphelinin davranışlarına ve delillerin durumuna bağlı olarak titizlikle verilir.
 • Durum böyle olmakla beraber, söylenen sözler cinsel davranışlara ilişkin olsa bile somut duruma göre yalnızca hakaret suçunun oluşabileceği de unutulmamalıdır.

Yapılan soruşturma yaklaşık savcılığın yoğunluğuna göre 6 ay ve 2 yıl arası sürebilmektedir. Delillerin toplanması ve tamamlanması durumunda soruşturma aşaması tamamlanır ve dosya kovuşturma aşamasına geçmek üzere mahkemeye gönderilir. İşlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Cinsel taciz suçu da cinsel saldırı suçu gibi mağduru sarsabilecek etkiye sahiptir. Özellikle uzun zamana yayılmış, süreklilik arz eden cinsel taciz eylemleri mağdurların psikolojik durumlarını ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

Neler Cinsel Taciz Suçunu Oluşturabilir?

Ancak değişik kişilere farklı zamanlarda cinsel taciz teşkil eden eylemlerde bulunulması halinde gerçek içtima hükümleri uygulanarak, her suçtan ayrı ayrı cezaya hükmedilir. Vücuda temas olması halinde söz konusu eylem “CİNSEL İSTİSMAR veya CİNSEL SALDIRI” suçunun gerçekleşmesine sebebiyet verir. Bu kapsamda ahlaki kurallara uygun evlenme teklifi, tanışma isteği ve nazikane beğeni ifadelerinin cinsel taciz olarak nitelendirilmesi söz konusu olamaz. Bu durum, sosyal medyadan taciz eylemini gerçekleştirecek kişilere karşı caydırıcı bir önlem olarak düşünülmelidir.

 • Maddesinin; “kişinin makul sürede yargılanma hakkı olduğuna” ilişkin normu da dikkate alındığında, temyiz davasında işin esasına girilerek dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin incelenip değerlendirilmesinin esas olduğu kabul edilmelidir.
 • Ceza Genel Kurulu böyle bir olayda cinsel saldırıya teşebbüsten mahkumiyet kurulması gerektiği görüşündedir.
 • Yasal gerekliliklere uyulmadan elde edilen deliller hukuka aykırı sayılacak ve cinsel taciz suçunun ispatında kullanılamayacaktır.
 • Özellikle sosyal medyanın hemen herkes tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor olması, cinsel taciz suçunun işlenme oranını da arttırmıştır.
 • Bu maddede, bir kişinin cinsel amaçla başka bir kişinin bedensel dokunulmazlığını ihlal etmesi ve bu kişiye cinsel yönden söz veya hareketlerle rahatsızlık vermesi durumu cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır.
 • Netice sebebiyle ağırlaşmış halin uygulanması için mağdurun failin cinsel tacizine veya cinsel tacizlerine dayanamayıp işini bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması gerekmektedir.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kesinleşmemiş bir mahkeme kararıdır ve hüküm 5 yıl askıda kalır. Ancak yeni getirilen yasaya göre 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan hükümle, bu tarihten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Cinsel taciz suçunun gerçekleşmesi için bir kişinin bir başkasına temasta bulunmadan rahatsız edici davranışlarla hareket etmiş olması yeterlidir. Suçun failinin cinsel duygularını tatmin etmeye yönelik hareket etmesinin ardından cinsel tatmini yaşaması ya da mağdurun bu durumdan rahatsız olması, söz konusu suçun oluşmuş sayılması için aranan şartlar arasında değildir.

sayılı kanunun 105. Maddesine göre; Cinsel taciz

Ancak, sadece bedensel temas içeren ilk eylem çocuğun cinsel istismarı olarak değerlendirilmelidir. Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmanın cezalandırıldığı bir suç tipidir. Bu suç, Türk Ceza Kanununda çeşitli şekillerde tanımlanmış ve yaptırımları belirlenmiştir. Cinsel taciz, mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan ve onayı olmayan, cinsel içerikli sözlü ya da fiili saldırıları kapsar. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 11. Maddesi, asliye ceza mahkemelerinin görev alanını tanımlamaktadır.

Tinggalkan Balasan

CETTAR!