loader image
Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai
bappeda@mentawaikab.go.id
62 759 320 050
62 759 320 050

The Journal of Social Science » Makale » YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CİNSEL TACİZ SUÇU VE İNCELEMESİ

 • Comments: 0
 • Posted by: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Bu noktada ya cezaya hükmedilmez ya da hükmedilecek cezada indirime gidilir. Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için cinsel bir amaç güdülmesi ve durumun mağdurda rahatsızlık yaratması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu aniden oluşabileceği gibi süreklilik de arz edebilir. Karşı tarafın rızası dahilinde gerçekleşen cinsel eylemlerde cinsel taciz suçundan bahsedilemeyeceği gibi hukuka aykırılık da söz konusu olamayacaktır. Maddesinde düzenlenen ve kişinin cinsel özgürlüğüne karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder.

Ayrıca suçun faili veya mağduru aynı cinsiyetten kişiler de olabilmektedir. Mağdurun medeni durumu, ya evli olması ya da bekar olmasının bu suç açısından bir etkisi bulunmamaktadır. Maddesi, Cinsel Taciz Suçu ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içerir. Bu suçun varlığından bahsedebilmek için, kanun maddesinin belirttiği birtakım özel unsurların hepsinin bir arada bulunması zorunludur. Cinsel taciz, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen ve rızası olmayan cinsel içerikli eylemlerle ortaya çıkar. Kısacası, cinsel taciz suçu, fiziki temas olmaksızın, kişinin cinsel bütünlüğüne yapılan ve onu rahatsız eden davranışlar bütünü olarak nitelendirilir.

Cinsel Taciz Suçu ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Bu suç, kişisel dokunulmazlığa yapılan bir saldırı olarak kabul edilir ve mağdurun özgürlüğüne, cinsel dokunulmazlığına ve kişisel güvenliğine zarar verebilir. Yani, mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda, savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılamaz ve mahkemece de soruşturma yürütülemez. Dolayısıyla, mağdurun aktif olarak suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.

Bununla birlikte suçun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda yapılacak artırım oranında bir değişikliğe gidilmemiştir. TCK 105/2 ise cinsel taciz suçunun nitelikli hallerini düzenlemektedir. Burada yer alan suçlar, takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir.

 • Bu söz hareket veya davranışların cinsel amaç taşıması gereklidir.
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile ya da sağlık hizmeti sunanların veya koruma, bakım, gözetim yükümlülüğü olan kişilerin cinsel tacizde bulunması.
 • Bu web sitesi ve içindeki bilgiler, Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kurallarına göre ve özellikle reklam yasağına uygun olarak tasarlanmıştır.
 • Cinsel taciz suçunu oluşturan eylemler, metinde belirtildiği gibi açık bir şekilde cinsel amaç taşımalıdır.
 • Avukatın söylediği söze bakar mısınız, suça meyilli işsiz, güçsüz takımından değilmiş adam.!
 • Maddesi, Cinsel Taciz Suçu ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler içerir.

Örneğin, mesajla cinsel tacizin cezası ya da telefonla cinsel tacizin cezası temel ceza üzerinden yarı oranında arttırım yapılması suretiyle belirlenmektedir. Her suçun olduğu gibi cinsel taciz suçunun da he maddi hem manevi unsurları vardır. Bu suçun unsurlarına dikkat ederek ceza yargılamasında savunma yapılmalıdır. Cinsel taciz eylemlerinin suç olarak kabul edilebilmesi için bu eylemlerin hukuka aykırı olarak, başka bir ifadeyle mağdurun rızası hilafına gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Açıklama ehliyetine sahip bulunan bir kişinin, cinsel taciz eylemlerine TCK’nın 26.

TCK 105 (Cinsel Taciz Suçu) Emsal Yargıtay Kararları

https://www.roscasaresbasket.com/ medyada taciz, ciddiye alınan ve kararlılıkla cezalandırılan bir suçtur. Farkındalığın ve kullanımın giderek arttığı bu dijital platformlarda, sosyal medyadan tacizin cezası önemli bir konu haline gelmiştir. Mağdurun geçerli ve özgür rızasının bulunması durumunda hukuka aykırılık yoktur.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşması için failde mağdurun huzur ve sükununu bozma özel kastı bulunmalıdır. Telefona cevap verilmemesine rağmen sürekli ısrarla aramak gibi eylemler buna örnektir. Hem cinsel taciz hem de hakaret suçundan ötürü ceza verilmesi hukuka aykırı olacağından bozulması gerekecektir. Cinsel içerikli konuşmalar kaydedilmemişse yalnızca cinsel taciz suçu oluşacaktır. Olay sebebiyle mağdur işinden, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa, cinsel tacizin cezası bir yıldan az olamayacaktır.

Cinsel taciz suçuyla ilgili davada, HTS kayıtları, zanlının mağdur ile olan iletişim sıklığını ve bu iletişimin zamanlamasını ortaya çıkararak, diğer kanıtlarla birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilir. Cinsel taciz vakalarında mağdurların hukuki haklarını korumak ve suçluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kanuni yolların etkin bir şekilde kullanılması esastır. Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 134’e göre, şüphelinin telefonu ve sim kartı incelenerek, cinsel tacizle ilgili delillerin toplanması mümkündür. Telefon üzerindeki SMS mesajları, videolar, fotoğraflar ve diğer dijital içerikler, suçun ispatı için kritik veriler sağlayabilir. Ancak, bir şüphelinin cep telefonunun ve bu telefona ait içeriğin incelenebilmesi için yasal prosedürlere dikkat edilmelidir. Mağdurun, olaydan önce sanığı tanımaması halinde, sanık hakkında verdiği tanımlamalar, cinsel taciz failini işaret eden beyanlar olarak önem taşır ve değerlendirilmelidir.

105 ile öngörülen cezanın üst sınırı bakımından bu suça ilişkin davalar Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Türk hukukunda cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz, müstehcenlik, reşit olmayanla cinsel ilişki gibi suçları kapsar. Bu suçlar, mağdurun bedensel ve ruhsal bütünlüğüne karşı ciddi saldırıları içerir, bu nedenle uzlaşma yoluna gidilmemesi, mağdurun haklarının etkin bir şekilde korunması açısından büyük önem taşır. Sanığın subuta eren suçunun bu şekilde kabul edilmesinden sonra, temyiz aşamasında yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 61. Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle lehe kanun değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.

 • Bu suç tipinde, failin cinsel eylemleriyle bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği durumları ifade etmektedir.
 • Cinsel taciz suçunda müdafiinin dosya inceleme yetkisi kısıtlanamaz.
 • Bu suçu işleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen yaptırımlar uygulanır.
 • Cinsel taciz suçunun zincirleme olarak işlenebilmesi mümkündür.
 • Mağdur çocuksa, cinsel tacizin cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Yine cinsiyet fark etmeksizin herkes bu suçun mağduru olabilir.

Maddesi, asliye ceza mahkemelerinin görev alanını tanımlamaktadır. Buna göre, sulh ceza hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemelerinin görev alanları dışında kalan davalar, asliye ceza mahkemeleri tarafından görülmektedir. Cinsel taciz suçu, bireysel olarak işlenebildiği gibi, başkasına bu suçu işletmek için yapılan her türlü eylem de cezai sorumluluk doğurur. Suçun iştirakçileri olarak görülen bu kişiler, cinsel tacizin gerçekleşmesi için gereken koşulları sağlayarak ya da faili harekete geçirecek etkenler sunarak suça ortak olmuş olur. Yani bir kişi, başkasını cinsel taciz suçu işlemeye yönlendirir veya bu eylemde bulunmasına destek sağlarsa kanun önünde suç işlemiş sayılır. Kanun koyucu bu noktada fail ile birlikte hareket eden, suçun işlenmesinde aktif rol alan kişileri de cezalandırmayı hedefler.

Çocuklara Karşı Cinsel Taciz Suçu ve Adli Görüşme Odaları

Tacize uğrayan kişinin şikayeti üzerine, suçun işleniş şekline ve mağdurun durumuna göre cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bağlamda, kadınlara karşı yapılan sözlü tacizin cezai yaptırımları şu şekildedir. Bir kimse, kadına yönelik sözlü tacizde bulunursa, yani cinsel içerikli sözler ile rahatsız ederse, mağdurun şikayeti sonucunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerin yine bu suçu işlemesi nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Örneğin çocuğun kısa süreli komşuya bırakılması halinde bu suçun işlenmesi cinsel taciz suçunun nitelikli halidir.

 • Fakat teşhirin cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi için doğrudan mağdura yönelmiş olması gerektiği unutulmamalıdır.
 • Cinsel taciz suçu oluşturan davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani veya devamlılık arz edecek nitelikle gerçekleşmektedir.
 • Cinsel saldırı suçu ise mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmek şeklinde gerçekleştiği için mağdurun vücuduna organ ya da bir cisim sokulması şeklinde görülebilmektedir.
 • Maddesine göre cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdur tarafından yapılacak resmi şikayet ile mümkündür.
 • Bu hükümler, cinsel tacizin çeşitli koşullarını ve bu eylemlerin farklı bağlamlarını kapsayarak, suçun ağırlığına göre değişen cezai yaptırımlar getirir.
 • Sözlü taciz suçunda faile üç aydan iki yılahapis cezasıhükmedilir.

Ancak cinsel taciz suçunu oluşturan davranışlar da sergilenmişse cinsel tacizden de ceza verilir. Mağdur yetişkinse, cinsel tacizin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Mağdur çocuksa, cinsel tacizin cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Bu durumda seçenek yaptırım olarak adli para cezası da öngörülmemiştir. Olarak bakıldığında; nitelikli cinsel taciz suçu, basit cinsel tacizin cezası üzerinden ½ oranında arttırılmak suretiyle cezalandırılmaktadır.

Cinsel Taciz

Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir. Bu nedenlerle, sonradan yürürlüğe giren kanuni değişikliğin sanık lehine hükümler içermediği ve Özel Daire hükmünün bu yönlerden isabetli olduğu sonucunaulaşılmaktadır.

İfade edilen çocukların cinsel tatmin amacıyla hareket etmelerinin insan fıtratı gereği zor olması nedeniyle bu kişiler için cinsel taciz suçu oluşmamış kabul edilerek güvenlik tedbiri uygulanmasına da gerek görülmez. Suçu basit şekli için ceza kanunu 3 ay ile 2 arasında hapis cezası öngörmüştür. Süreli hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da düzenlenmiştir. Elle taciz, cinsel saldırının yaygın şekillerinden biridir ve ciddi yasal sonuçları vardır.

 • Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.
 • Eğer mağdur, cinsel tacize uğradığı anı başkalarının duyamadığı bir ortamda ses veya görüntü kaydı alırsa, bu tür kayıtlar yasal olarak kabul edilebilir deliller arasında sayılabilir.
 • Cinsel taciz suçunun basit hali, mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma konusu olan, şikâyete tabi bir suçtur.
 • Cinsel taciz, sözlü, fiziksel ya da herhangi bir iletişim aracıyla gerçekleştirilebilir.
 • Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel amaçlarla başka bir kişinin beden dokunulmaksızın da olsa rahatsız edilmesi ve onurunun, kişisel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.
 • Cinsel bütünlüğün korunmaması durumunda toplumun ahlaki değerleri bozulacak, aile yapısı kalmayacaktır.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunması alınan Firouzian, suçlamaları kabul etmedi. Mağaza çalışanları da, mağdur çocuğun ve annesinin verdiği ifade doğrultusunda olayı anlattı. Mahkeme, taciz eyleminin meydana gelmesi için olay yerinde ya da sanığın giymiş olduğu kıyafetlerin üzerinde herhangi bir ıslaklık bulunmasının şart olmadığına kanaat getirdi.

HAGB kararının uygulanabilmesi için, sanığa yüklenen suçtan dolayı verilen hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli olması veya adli para cezası olarak belirlenmesi gerekir. HAGB kararı sonrasında sanık beş yıl süreyle denetim altına alınır. Eğer bu süre içerisinde kasıtlı başka bir suç işlenirse, sanığa ikinci kez HAGB kararı verilemez. Cinsel taciz suçuna karşılık verilen ceza, eğer iki yıl veya daha az hapis cezası veya adli para cezası şeklindeyse ve sanık bu uygulamayı kabul ederse, mahkeme HAGB kararı verebilir. Bu karar sanığın gelecekteki yaşamı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir ancak mağdurun hakları ve kamu yararı da korunmuş olmalıdır. İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Cinsel taciz suçunun manevi unsuru, kastı içerir ve failin eylemlerini gerçekleştirirken cinsel amaçları gütmesini ifade eder. Başka bir deyişle, failin cinsel arzularını tatmin etme amacıyla hareket etmesi gerekir. Bu, suçun manevi unsuru olarak kastı, suçun işlenişini değerlendirmekte önemli bir rol oynar. Bununla birlikte uygulamada sıkça merak edilen konulardan birisi de uzlaşmanın mümkün olup olmadığıdır.

Bu düzenlemelerle suçun caydırıcılığı artırılmaya ve mağdurların haklarının korunması amaçlanmaya çalışılmaktadır. Bu fiilin başkalarının yanında ya da mağdurun bu davranışların başkaları tarafından algılanabileceği bir şekilde yapılması da ispat bakımından önem taşır. Her somut olay, bu unsurlar ışığında ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir. Yargı sürecinde, hem iddianın hem de savunmanın, suçun unsurlarını dikkatlice analiz ederek ve kanuni şartları göz önünde bulundurarak hazırlanması beklenir. Cinsel taciz suçunun varlığının tespiti için, mağdur ve tanık beyanları, deliller ve olayın özellikleri titizlikle incelenmelidir.

Tinggalkan Balasan

CETTAR!